CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG GỒM 42 CÔNG ĐOÀN VIÊN

1. Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Lê Văn Phịch

2. Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Luyên